Node75

Aus Freifunk Leipzig
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nodeliste
Node Status Beschreibung Standort Technik Info
75-1 aktiv Fenster Bornaische/Wiedebachplatz Linksys WRT54GS king-louis@h3c.de
75-2 aktiv Fenster Bornaische/Biedermann Linksys WRT54GS
75-3 aktiv Dach Bornaische/Wiedebach Linksys WRT54G saxman25 at web dot de
75-4 aktiv ?? Bornaische/Biedermann Linksys WRT54G?
75-5 aktiv ?? ??? Linksys WRT54G?