Tinc VPN/PubKey-18

Aus Freifunk Leipzig
Wechseln zu: Navigation, Suche

Host-Config 235_13:

Address = tipuraneo.homeip.net
Port = 655
IndirectData = yes
-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----
MIGJAoGBAMJ5Qm1HxexWHiXItWwRv+sLS/bYuZF3OGOQkl5l5tN7Y22V55gpWlai
WgzRxDralcGldiKAWkYjc2Hf2im0jgvwncKuf8PHJIVgHIwg9/+pfMNPAyHeldjh
s7lspDs1h4jW4uPpt37JONmk4NfR92txTM8h0Wpl64HqkMt128pXAgMBAAE=
-----END RSA PUBLIC KEY-----